Vedtægter

Vedtægter for Støtteforening for Jelling Friskole.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Støtteforening for Jelling Friskole.
Foreningens hjemsted er 7300 Jelling, Vejle Kommune.
Foreningen er stiftet den 1. oktober 2014

 

§ 2 formål

Foreningens formål er at støtte aktiviteter og projekter på Jelling Friskole med både at organisere det overordnede praktiske arbejde og med økonomisk støtte samt at støtte det gode børne- og ungdomsliv i Jelling og omegn (området med postnummer 7300).

Stk.2

Foreningens formål om økonomisk støtte søges opnået gennem faste kontingenter, frivillige bidrag samt afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud

 

§ 3 Medlemskab og kontingent

Forældre til børn på Jelling Friskole er automatisk medlem af Støtteforening for Jelling Friskole.

Som medlem kan yderligere optages enhver i en af følgende medlemskategorier:

Personligt medlemskab
For personer der ønsker at støtte foreningens formål og bakker op om Jelling Friskoles vedtægter.

Firmamedlemskab
For erhvervsvirksomheder og foreninger der ønsker at støtte foreningens formål og bakker op om Jelling Friskoles vedtægter.

Kontingent for forældre til børn på Jelling Friskole er indregnet i skolepengene

For personligt- og firmamedlemsskab fastsættes kontingentets størrelse af foreningens generalforsamling

Udmeldelse kan ske uden varsel. Ved udmeldelse fortabes retten til tilbagebetaling af kontingent.

Bestyrelsen kan ophæve et personligt- eller et firmamedlemskab, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Bestyrelsens afgørelse kan ankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Stk.2

Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art.

 

§ 4 Generalforsamling

Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender er generalforsamlingen. Hvert medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves personligt.

 

§ 5

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal på Jelling Friskole

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse og/eller ved brev eller mail. Dagsorden for generalforsamling udsendes senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

7. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt. 4 og 5 skal være bestyrelsen i hænde inden 5 dage fra udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte med undtagelse vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen (jf § 13 og § 14 ).

Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted. Der føres protokol over generalforsamlingens forløb.Protokollen skal underskrives af dirigent og protokolfører.

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det, og skal afholdes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.                           

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

 

§ 7 Bestyrelsens sammensætning

Til varetagelse af foreningens daglige drift vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. De 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen. Det femte medlem udpeges af Jelling Friskoles bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således at to medlemmer er på valgt hvert år. Jelling Friskoles bestyrelse udpeger ligeledes et bestyrelsesmedlem for 2 år. Genvalg kan findested.

Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor.

 

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Der afholdes dog mindst 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal angives og der føres beslutningsprotokol, som godkendes af bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

 

§ 9

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.

 

§ 10

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 11

Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

 

§ 12

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningens hæfter med hele sin formue.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med totredjedeles flertal på en generalforsamling, hvor forslag til ændringer er på dagsordenen.

 

§ 14 Foreningens ophør

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med trefjerdedeles flertal, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.

Ved foreningens ophør overgår eventuel formue med halvdelen til Jelling Friskole og halvdelen til børne- og ungdomsarbejde i 7300 Jelling.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. oktober 2014

Underskrevet af dirigent og bestyrelse.